โปรดอ่านกกระเบียบการประมูลก่อนเข้าใช้งาน  ( เลื่อนลงไปล่างสุด  )

กฎระเบียบ และ เงื่อนไข ของการประมูล JSSR COUNTDOWN AUCTION

กฎระเบียบ และ เงื่อนไข ของการลงทะเบียนประมูล

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลสินค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ jcd.jssr.co.th เท่านั้น ลูกค้าใหม่เข้าร่วมประมูลโดยการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้รับ รหัส OTP ผ่านทางเว็บไซต์ jcd.jssr.co.th เพื่อ ล็อคอิน สู่การประมูล ลูกค้าที่เคยทำธุรกรรมกับ JSSR AUCTION ในช่องทางการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ,การประมูล J-Nego ท่านสามารถใช้ Username และ Password ที่เคยได้รับแล้ว ล็อคอินสู่การประมูลได้เลย

ข้อที่ 1. คุณสมบัติผู้ซื้อ

   1.1 นิติบุคคลที่มีหนังสือจดทะเบียนทางการค้า

   1.2. บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป


ข้อที่ 2. หน้าที่ของผู้จัดการประมูล

   2.1 ผู้จัดการประมูล จะเป็นผู้กำหนดวิธีการประมูล

   2.2 ผู้จัดการประมูล จะเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ประมูล

   2.3 ผู้จัดการประมูล จะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล


ข้อที่ 3. ขั้นตอนการซื้อ

   3.1 เช็ครายการสินค้าบนเว็ปไซต์ jcd.jssr.co.th, รายการสินค้าประมูล JSSR Count Down รอบพิเศษ

   3.2 ตรวจสภาพสินค้าด้วยตนเองที่ลานประมูล กม.35

   3.3 เข้าร่วมประมูล

   3.4 ชำระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในเวลาที่กำหนด (กรณีชนะประมูล)

   3.5 รับสินค้า

ข้อที่ 4. การตรวจสภาพสินค้า

   สามารถตรวจสภาพผ่านเว็บไซต์ jcd.jssr.co.th  โดยผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสินค้า กรุณาตรวจสภาพสินค้าด้วยตัวท่านเอง โดยทางผู้จัดการประมูลจะเปิดให้ท่านเข้าตรวจสอบสภาพสินค้าได้ ก่อนจะมีการประมูลจริงล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 8.00น. – 17.00น. ณ ลานประมูล กม.35 (ถนนบางนา-ตราด กม.35 ฝั่งขาเข้าชลบุรี) และให้ยึดถือคุณสมบัติของสินค้าตามสภาพที่เป็นจริง โดยไม่คำนึงถึงข้อความใด ๆในเอกสารการประมูล รวมถึงข้อมูลต่าง ๆที่ปรากฏในเว็ปไซต์ jcd.jssr.co.th

ข้อที่ 5. การลงทะเบียนกรณีลูกค้าใหม่ที่ชนะการประมูล

   ผู้เข้าประมูลที่ชนะการประมูลจะต้องแจ้งความประสงค์ในการรับสินค้าแก่ผู้จัดการประมูล พร้อมยื่นเอกสารดังนี้

     5.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา หรือแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

     5.2 กรณีนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองซึ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ออกให้ ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

     5.3 กรณีบุคคล/นิติบุคคลต่างชาติ ให้แสดงพาสปอร์ต พร้อมสำเนาหนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา

     5.4 กรณีมอบอำนาจ ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเติมมาด้วย


ข้อที่ 6. กฎระเบียบในการซื้อ

   6.1 ผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นผู้ประมูลได้นั้น ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจในการพิจารณาของผู้จัดการประมูล

   6.2 ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนการลงทะเบียนเป็นผู้ประมูล และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการประมูลแล้วว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ จึงจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการประมูล

   6.3 หมายเลขประมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

   (ก) ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลจะออกหมายเลขผู้ประมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านโดยแจ้งให้ทราบทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งกับผู้จัดการประมูล ในกรณีที่ผู้ประมูลไม่ได้รับ SMS ดังกล่าวต้องติดต่อผู้จัดการประมูลที่หมายเลข 084-0750341 หรือ Line ID: @jcdbyjssr

   (ข) ผู้ประมูลจะต้องดูแลและรับผิดชอบหมายเลขประมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเป็นอย่างดี

   (ค) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆก็ตามผู้จัดการประมูลสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนและหมายเลขผู้ประมูลชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ได้ตลอดเวลา ทั้งช่วงก่อน, ระหว่าง หรือหลังการประมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   6.4 ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเมื่อผู้ประมูลชนะการประมูลแล้ว

   6.5 ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

   6.6 ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนเต็มจำนวนของราคาที่ประมูล ภายใน 24 ชั่วโมงและ รอบพิเศษ ชำระเงินไม่เกิน 5 วัน หลังจบการประมูล หากพ้นกำหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ายกเลิกการประมูล

    6.7 วงเงิน JCD และ การเพิ่มวงเงิน

          6.7.1 ลูกค้าใหม่ (ลูกค้าที่ไม่เคยทำธุรกรรมกับบริษัท) จะได้รับวงเงิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องวางเงินประกัน

          6.7.2 ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนประมูลกับบริษัทและเคยได้รับ Username และ Password จากบริษัทแล้ว จะได้รับวงเงิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องวางเงินประกัน

          6.7.3 ลูกค้า VIP ของบริษัท จะได้รับวงเงินเท่ากับ วงเงินที่ได้รับจากบริษัทในการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ

          6.7.4 การเพิ่มวงเงิน บริษัทกำหนดให้วงเงิน 5 เท่า จากเงินที่ลูกค้าโอนมายังบริษัท โดยบริษัทกำหนดการโอนขั้นต่ำ 2,000 บาท (รับวงเงินเพิ่ม 10,000 บาท) หากต้องการเพิ่มวงเงิน สามารถทำได้โดย โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางบ่อ เลขที่บัญชี 181-2-33888-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

หลังจากโอนแล้วกรุณาติดต่อผู้จัดการประมูลที่หมายเลข 084-0750341 หรือ Line ID: @jcdbyjssr

         6.7.5 เงินที่โอนมาเพิ่มสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าสินค้าได้

ข้อที่ 7. สิทธิและหน้าที่ของผู้ประมูล

   สิทธิของผู้ประมูล

     ผู้ประมูลสามารถประมูลสินค้าทุกรายการที่ระบุไว้ใน jcd.jssr.co.th เท่านั้น และ ผู้ส่งสินค้าสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาสินค้าของตนได้

   หน้าที่ของผู้ประมูล

     ผู้ประมูลตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยผู้จัดการประมูลและผู้ประมูลต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการประมูลสินค้าทาง JSSR AUCTION ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ

   การกระทำที่ต้องห้าม

     ผู้ประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เช่น การเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การฟ้องร้อง, ค่าเสียหาย, ค่าปรับ, ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใด ๆอันเกิดจากผู้ประมูล ในกรณีที่ผู้ประมูลกระทำการใด ๆต่อไปนี้

   (ก) กระทำการใด ๆที่เป็นการรบกวนการประมูล ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบและช่องสัญญาณ JSSR AUCTION

   (ข) การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนี้

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับต่าง ๆของประเทศไทยอ่านเพิ่ม ข้อควรระวังในการประมูลอย่างปลอดภัย http://jssr.co.th/information1.php

ข้อที่ 8. การชำระเงิน

   ผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ซื้อจากการประมูล JSSR Count Down ภายใต้บัญชีหมายเลขประมูลของผู้ประมูลนั้น ๆ ซึ่งผู้ประมูลเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลได้แต่เพียงผู้เดียว

   8.1  สำหรับ JCD รอบปกติ ชำระเงินไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจบการประมูล โดย โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางบ่อ เลขที่บัญชี 181-2-33888-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

   8.2 ในกรณีไม่ชำระเงินตามกำหนด ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในการซื้อสินค้า ผู้จัดการประมูลจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน แบล็คลิสต์ ผู้ชนะการประมูล ทำให้ผู้ชนะการประมูลจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆกับผู้จัดการประมูลต่อไปได้ นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลยังจะต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าต้นทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะตามมาในอนาคต อันสืบเนื่องจากการไม่ชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว

ข้อที่ 9. วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

   9.1 โอนเงินผ่านทางธนาคาร มาที่บัญชีของบริษัทที่แจ้งไว้ในหน้าต่างการชำระเงิน จากนั้นกรุณาแนบสลิปการโอนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

   9.2 ชำระเป็น บัตรเครดิต / แคชเชียร์เช็ค /   เงินสด ที่ สำนักงานใหญ่ กม.35 เท่านั้น (สามารถรับสินค้าที่ลานประมูล กม.35)

   * สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ กม.35

   * ราคาสินค้าที่ประมูลได้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร

   * ผู้ร่วมการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง

   * ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาประมูล หลังจากงานประมูลภายใน 24 ชั่วโมง และ รอบพิเศษ ชำระเงินไม่เกิน 5 วัน หลังจบการประมูล หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการประมูล

ข้อที่ 10. การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

   ผู้จัดการประมูลจะดำเนินการเปิดใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีตามชื่อ และที่อยู่ ที่ผู้ชนะการประมูลแจ้งหลังชำระค่าสินค้า จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ /ใบกำกับภาษีในภายหลัง

ข้อที่ 11. อัตราค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ

   ผู้จัดการประมูลจะคิดค่าธรรมเนียมการประมูล ในอัตรา 5 % ต่อรายการ ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ชนะการประมูล 

ข้อที่ 12. การส่งมอบ/ การขนย้ายจากลานประมูล (หลังวันประมูล)

   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายสินค้าของท่าน กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนด  และทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนมารับสินค้าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ

   12.1 เมื่อผู้จัดการประมูลได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบสินค้า ให้ผู้ชนะการประมูล ณ สถานที่ทำการประมูล หรือวิธีการที่ตกลง

   12.2 ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมทั้งดำเนินการเองทั้งหมด หากต้องการว่าจ้างให้ผู้จัดการประมูลดำเนินการให้ ผู้จัดการประมูลจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลทราบ

   12.3. เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูล ดังต่อไปนี้

     - ภายใน 14 วันทำการราชการหลังงานประมูล (ไม่รวมวันประมูล) สำหรับลูกค้าขนย้ายในประเทศ

     - ภายใน 30 วันทำการราชการหลังงานประมูล (ไม่รวมวันประมูล) สำหรับลูกค้าขนย้ายไปต่างประเทศ โดยทางบกแถบด่านประเทศเพื่อนบ้าน

   12.4 ผู้ชนะการประมูลมารับสินค้าด้วยตนเอง จะต้องใช้ บัตรประชาชนหรือเอกสารบริษัท เพื่อยืนยันตัวตนในการรับสินค้า ในกรณี ผู้ชนะการประมูล และ ผู้มารับสินค้าไม่ได้เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคลเดียวกัน จะต้องทำหนังสือ มอบอำนาจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าแทน

   12.5 ผู้จัดการประมูลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูล โดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อนำ เครื่องจักรและรายการสินค้าต่าง ๆที่ประมูลได้ขึ้นรถบรรทุกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (ยกเว้นรายการที่ต้องถอดหรือประกอบเป็นกรณีพิเศษ) แต่ทั้งนี้ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆทั้งสิ้นอันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการให้

   12.6 ผู้จัดการประมูลจะส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการ ประมูลภาย ใน 30 วันหลังจากวันประมูล โดยเอกสารดังกล่าวสามารถจะนำไปจดทะเบียน หรือแจ้งย้ายได้ทันที (ยกเว้นรายการที่แจ้งให้ทราบ เรื่องไม่มีเอกสาร) หากแต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 30 วันหลังจากได้รับเอกสารจากผู้จัดการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเตรียมเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) และทางผู้จัดการประมูลไม่ขอรับ ผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจาก ระยะเวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล

   12.7 กรณีผู้ประมูลนำสินค้าออกต่างประเทศ ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกดังต่อไปนี้

   - สินค้าทุกประเภทที่ลานประมูล กม.35 ต้องวางเงินค้ำประกันส่งออกไม่ต่ำกว่า 7% ของยอดขายประมูล

   - หากไม่นำสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 60 วัน ผู้จัดการประมูลจะยึดเงินที่วางประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้ ในการดำเนินการต่าง ๆจนกว่าจะดำเนินการส่งออกเสร็จสิ้น

   12.8 กรณีที่ผู้ชนะการประมูล ชำระค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว แต่ไม่มารับสินค้าภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ชำระค่าสินค้าครบถ้วน ผู้จัดการประมูลถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ในสินค้ารายการนั้นๆ ในการนี้ผู้จัดการประมูลขอสงวนสิทธิ์นำสินค้ารายการที่ผู้ชนะการประมูลไม่มารับภายในกำหนดออกขายใหม่และหรือตามระเบียบวิธีการของผู้จัดการประมูล เพื่อนำค่าสินค้ามาชำระความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

ข้อที่ 13. การจำกัดความรับผิด

   13.1 ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย และ/หรือความเสียหายอย่างใด ๆกับผู้ประมูล ซึ่งมีสาเหตุมาจากการยกเลิก การไม่ต่อเนื่อง และ/หรือ การยุติการประมูล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ใด ๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุของความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุใด ๆก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่างการประมูลหรือการส่งข้อมูลผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์หรือเหตุใด ๆก็ตามที่ผู้ประมูลมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบในระหว่างการประมูลหรือการส่งข้อมูล

   13.2 ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบ ที่จะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับ การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง และการดำเนินการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆและโดยใครก็ตาม เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย ค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใด ๆอันเกิดจากการกระทำ การงดเว้น หรือความประมาทของผู้จัดการประมูล ผู้แทน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของผู้จัดการประมูล หรือเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประมูล 


ข้อที่ 14. การยกเลิกคุณสมบัติของผู้ประมูล

   ด้วยดุลยพินิจของผู้จัดการประมูล อาจจะประกาศแก่สาธารณะชน ณ เวลาใด ๆเพื่อยกเลิกการประมูล หรือระงับคุณสมบัติของผู้ประมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ประมูลจะไม่ทำการคัดค้านใด ๆทั้งสิ้น

   14.1 เมื่อผู้ประมูลไม่ชำระค่าสินค้า

   14.2 เมื่อผู้ประมูลได้ยื่นคำขอเพื่อยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ คำสั่งชั่วคราว กระบวนการล้มละลาย กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กระบวน การฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการอื่น ๆที่คล้ายคลึงกัน หรือคำร้องดังกล่าวได้ถูกยื่นเพื่อให้ดำเนินการกับผู้ประมูล

   14.3 เมื่อเช็คหรือตั๋วเงินที่ออกโดยผู้ประมูล ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินหรือถูกระงับการทำธุรกรรมจากธนาคาร

   14.4 เมื่อผู้ประมูลฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่กำหนดโดยผู้จัดการประมูล

   14.5 ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลหากเห็นว่า มีความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการประมูลของบริษัท


ข้อที่ 15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

   15.1 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงกรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของสินค้าที่ซื้อจะตกแก่ผู้ชนะการประมูลเมื่อผู้จัดการประมูลได้รับแจ้งยืนยันการชำระค่าสินค้าครบถ้วน

   15.2 การไม่โอนสิทธิและหน้าที่ผู้ชนะประมูล ไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ให้กับบุคคลอื่น

   15.3 ความถูกต้องของรายการสินค้า เพื่อการประมูล ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำเท่านั้น ผู้จัดการประมูลจะไม่รับผิดชอบความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของข้อมูล และ สภาพสินค้า รวมถึงปีที่ระบุไว้สำหรับสินค้าแต่ละรายการ

   15.4 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยผู้จัดการประมูลสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการประมูลตามที่เห็นสมควร ถ้ามีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า จะมีความเสี่ยงในการกระทำการ ฝ่าฝืนกฎหมาย

   15.5 ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลผลของการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการประมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆของการประมูลจะถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ประมูลไม่ สามารถคัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม และจะไม่เรียกร้องผู้จัดการประมูลสำหรับค่าเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าสินไหม ทดแทน ค่าต้นทุน และหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

   15.6 การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข เอกสาร ข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือยกเลิก โดยปราศจากความยินยอมของผู้ประมูล และผู้ประมูลจะต้องผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

   15.7 การระงับข้อพิพาท หากมีข้อพิพาท โต้แย้ง และ/หรือ ความแตกต่างอย่างใด ๆระหว่างผู้ประมูล กับผู้จัดการประมูล อันเกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการประมูลนี้ ซึ่งไม่สามารถสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ให้นำข้อพิพาทนั้นดำเนินการตามเขตอำนาจศาลของประเทศไทย โดยให้ยึดถือคำตัดสินของศาลไทยเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

   15.8 การขัดหรือแย้งกันให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากมีข้อความขัดหรือแย้งกันเอง ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จัดทำฉบับหลังสุดมีผลใช้บังคับ

   15.9 การตีความ และกฎหมายที่ใช้บังคับหัวข้อใหญ่ทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ระบุเพียงเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกในการอ่าน และจะไม่มีผลทำให้เป็นการสร้างหรือตีความ เงื่อนไขหรือข้อกำหนด สิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆภายใต้หัวข้อต่าง ๆที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมูลจะถูกตีความและใช้บังคับตามกฎหมายไทย
  
หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมูล ข้อหนึ่งข้อใดนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ให้มีผลบังคับต่อไป เสมือนหนึ่งว่าข้อกำหนดนั้นมิได้ถูกนำมารวมไว้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

“ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด (บริษัทหรือผู้จัดการประมูล) สามารถเก็บ รวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใช้งาน  ธุรกรรมหรือข้อตกลงใด ๆระหว่างท่านและบริษัท หรือข้อมูลอื่น ๆเป็นต้น ให้แก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา และ/หรือ บุคคลอื่นเท่าที่จำเป็น โดยยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ รวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ข้าพเจ้าเข้าทำการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใด ๆกับบริษัทหรือผู้จัดการประมูล

ข้าพเจ้ายินยอมและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม และการใช้ข้อมูล เพื่อใช้ในการดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบ หรือจำกัดหรือคำสั่งทางธุรกรรม เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆซึ่งรวมถึงคำสั่งและคำขอของศาล เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีใช้งานของท่าน หรือเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ และข้าพเจ้าทราบถึงสิทธิต่าง ๆที่ข้าพเจ้าพึงมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว”

Top